lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #713 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 25

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #714 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 13

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #715 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 20

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 85

Kim Cương

kich hoat Acc #971 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 23

Vàng: 8,000

Điểm ngọc: 77

Bạch Kim

kich hoat Acc #972 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 21

Vàng: 8,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #717 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 27

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #973 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 37

Trang phục: 25

Vàng: 18,000

Điểm ngọc: 83

Kim Cương

kich hoat Acc #718 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 18

Vàng: 16,000

Điểm ngọc: 69

Bạch Kim

kich hoat Acc #974 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 28

Vàng: 8,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #719 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 14

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #975 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 23

Vàng: 100

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #720 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 13

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #976 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 27

Vàng: 15,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #721 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 20

Vàng: 15,000

Điểm ngọc: 85

Bạch Kim

kich hoat Acc #977 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 17

Vàng: 17,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #722 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 23

Vàng: 13,000

Điểm ngọc:

Kim Cương