kich hoat Acc #2292 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 16

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2293 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 27

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 80

Bạch Kim

kich hoat Acc #2297 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 5

Vàng: 11,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #2298 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 3

Vàng: 8,000

Điểm ngọc: 87

Bạch Kim

kich hoat Acc #2299 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 4

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 90

Đồng

kich hoat Acc #2300 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 3

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2301 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 5

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 90

Vàng

kich hoat Acc #2303 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 5

Vàng: 200

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #58 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 51

Trang phục: 68

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #60 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 53

Trang phục: 67

Vàng: 3,688

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #61 - Trắng Thông Tin
mua acc976

130,000đ

Tướng: 53

Trang phục: 71

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #59 - Trắng Thông Tin
mua acc976

120,000đ

Tướng: 54

Trang phục: 76

Vàng: 230

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #62 - Trắng Thông Tin
mua acc976

120,000đ

Tướng: 54

Trang phục: 68

Vàng: 500

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #63 - Trắng Thông Tin
mua acc976

120,000đ

Tướng: 53

Trang phục: 68

Vàng: 760

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh