lien quan random 50k
lien quan 100k
khong kich hoat Acc #89 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 58

Trang phục: 72

Vàng: 1

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #712 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 38

Trang phục: 33

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #713 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 25

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #714 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 13

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #715 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 20

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 85

Kim Cương

kich hoat Acc #717 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 27

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #718 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 18

Vàng: 16,000

Điểm ngọc: 69

Bạch Kim

kich hoat Acc #719 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 14

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #720 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 13

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #721 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 20

Vàng: 15,000

Điểm ngọc: 85

Bạch Kim

kich hoat Acc #722 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 23

Vàng: 13,000

Điểm ngọc:

Kim Cương

kich hoat Acc #723 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 14

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 72

Kim Cương

kich hoat Acc #724 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 16

Vàng: 8,000

Điểm ngọc: 90

Vàng

kich hoat Acc #725 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 23

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 80

Bạch Kim

kich hoat Acc #727 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 38

Trang phục: 25

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #728 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 29

Trang phục: 23

Vàng: 800

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim