kich hoat Acc #2240 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 10

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2243 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 18

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 83

Bạch Kim

kich hoat Acc #2244 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 3

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2250 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 26

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 78

Bạch Kim

kich hoat Acc #2254 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 7

Vàng: 11,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2255 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 3

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 77

Vàng

kich hoat Acc #2256 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 17

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2259 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 28

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2260 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 18

Vàng: 15,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2261 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 25

Trang phục: 13

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 76

Kim Cương

kich hoat Acc #2263 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 20

Vàng: 11,000

Điểm ngọc: 88

Kim Cương

kich hoat Acc #2264 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 20

Vàng: 11,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2266 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 6

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 90

Chưa Rank

kich hoat Acc #2268 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 14

Vàng: 14,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2269 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 2

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 90

Vàng

kich hoat Acc #2270 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 22

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim