kich hoat Acc #2336 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 37

Trang phục: 11

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 74

Kim Cương

kich hoat Acc #2338 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 9

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2341 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 5

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #2343 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 7

Vàng: 8,000

Điểm ngọc: 90

Vàng

kich hoat Acc #2344 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 12

Vàng: 0

Điểm ngọc: 77

Bạch Kim

kich hoat Acc #2345 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 23

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 60

Bạch Kim

kich hoat Acc #2347 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 29

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2210 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 8

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #2213 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 6

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2223 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 9

Vàng: 8,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2227 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 3

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #2228 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 15

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 69

Bạch Kim

kich hoat Acc #2229 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 18

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 65

Vàng

kich hoat Acc #2235 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 6

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #2236 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 24

Vàng: 18,000

Điểm ngọc: 80

Kim Cương

kich hoat Acc #2238 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 5

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh