khong kich hoat Acc #82 - Trắng Thông Tin
mua acc976

250,000đ

Tướng: 53

Trang phục: 71

Vàng: 1,500

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #2563 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 8

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2564 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 6

Vàng: 11,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2580 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 10

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2581 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 28

Trang phục: 5

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Vàng

kich hoat Acc #2583 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 22

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2589 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 37

Trang phục: 42

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2592 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 35

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #2593 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 13

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 68

Bạch Kim

kich hoat Acc #2594 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 17

Vàng: 14,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #2598 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 6

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #2599 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 11

Vàng: 18,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #2600 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 22

Trang phục: 9

Vàng: 11,000

Điểm ngọc: 86

Bạc

kich hoat Acc #2601 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 22

Vàng: 500

Điểm ngọc: 66

Vàng

kich hoat Acc #2603 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 29

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #2604 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 37

Trang phục: 7

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 73

Bạch Kim