khong kich hoat Acc #90 - Trắng Thông Tin
mua acc976

120,000đ

Tướng: 59

Trang phục: 79

Vàng: 890

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #91 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 62

Trang phục: 67

Vàng: 340

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ LQ

khong kich hoat Acc #93 - Trắng Thông Tin
mua acc976

350,000đ

Tướng: 63

Trang phục: 71

Vàng: 2

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #97 - Trắng Thông Tin
mua acc976

350,000đ

Tướng: 63

Trang phục: 101

Vàng: 2

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #92 - Trắng Thông Tin
mua acc976

340,000đ

Tướng: 63

Trang phục: 75

Vàng: 670

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #94 - Trắng Thông Tin
mua acc976

340,000đ

Tướng: 62

Trang phục: 81

Vàng: 265

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #88 - Trắng Thông Tin
mua acc976

320,000đ

Tướng: 57

Trang phục: 68

Vàng: 200

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #95 - Trắng Thông Tin
mua acc976

320,000đ

Tướng: 62

Trang phục: 69

Vàng: 13

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #96 - Trắng Thông Tin
mua acc976

320,000đ

Tướng: 62

Trang phục: 61

Vàng: 5

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #81 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 54

Trang phục: 59

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #83 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 53

Trang phục: 73

Vàng: 8,600

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ LQ

khong kich hoat Acc #86 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 56

Trang phục: 72

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #89 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 58

Trang phục: 72

Vàng: 1

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #85 - Trắng Thông Tin
mua acc976

290,000đ

Tướng: 54

Trang phục: 60

Vàng: 600

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #87 - Trắng Thông Tin
mua acc976

280,000đ

Tướng: 56

Trang phục: 75

Vàng: 1,750

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #84 - Trắng Thông Tin
mua acc976

270,000đ

Tướng: 53

Trang phục: 67

Vàng: 8,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương